“I need vitamin sea.”

juhita paadirendi tingimused

  • Juhita rentimiseks on vajalik väikelaevajuhi tunnistus.
  • Tagatissumma on 1000 eurot, mille broneerime rendiperioodi alguses Rentniku nimel olevalt pangakaardilt. Tagatiseks sobivad pangakaardid on MasterCard, Visa, American Express. Tagatiseks ei sobi Maestro pangakaardid ega sularaha.
  • Õnnetusjuhtumi omavastutus on 1000 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta. Varguse korral või mootorijala või sõukruvi kahjustuste korral on omavastutus 20% kahjusummast, kuid mitte vähem kui 1000 eurot. Kahjujuhtumi korral tasub Rentnik lisaks omavastutusele 50 eurot ööpäevas seisutasu juhtumieelse olukorra taastamiseks (ka kindlustusjuhtumi menetlemiseks) kulunud aja eest.
  • Renditud veesõidukit tohib juhtida ainult Rentnik. Veesõidukit ei ole lubatud anda kolmandatele isikutele, ka mitte ise samas sõidukis viibides.
  • Sõidukit on lubatud tankida ainult biolisandivaba bensiiniga 98.
  • Sõidukit on lubatud kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Sõiduki viimine väljaspoole Eesti Vabariigi territooriumi ei ole lubatud.
  • Renditeenuse eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.
  • Rendileandjal on õigus kliente valida.

1. ÜLDTINGIMUSED
1.1 Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga pretensioonide lahendamiseni.
1.2 Rendipäeva pikkus on 24 tundi Sõiduki rendiperioodi alguskellaajast alates. Iga järgnev rendipäev algab igal järgneval päeval Sõiduki rendi alguskellaaja ületamisel.
1.3 Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga ja Rentnikul on kohustus Sõiduk tagastada täis kütusepaagiga. Sõiduki tagastamisel kütusepaagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud, debiteeritakse puuduva kütuse maksumus Rentniku tagatisrahast.
1.4 Sõidukit tohib kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Sõiduki viimine Eesti Vabariigi territooriumilt välja ei ole lubatud. Antud punkti rikkumise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 1000EUR, millele lisanduvad Sõiduki tagasitoomise kulud.
1.5 Kui ilmastikuolud, pimedus, Sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda Rendileandjal avastada sõiduki osade kadumist ja/või rendiperioodi jooksul Sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud Sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult tekkinud kahjude hüvitamist nende avastamisel 72 tunni jooksul peale Sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et Sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja renditud.
1.6 Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju rentniku või lisajuhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendileandja poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on rendirisk.
2. RENTNIKU KOHUSTUSED
2.1 Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 0,06% päevas tasumata summalt.
2.2 Rentnik on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist, veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus, ning tegema vastavasisulise märke rendilepingule. Allkiri lepingul tähendab pretensioonide puudumist.
2.3 Rentnik kohustub Sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile ja headele tavadele, samuti järgima kehtivaid õigusakte.
2.4 Rentnik on kohustatud Sõiduki valdust või juhtimist mitte üle andma kolmandale isikule.
2.5 Rentnik või lisajuht on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni.
2.6 Rentnik on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.
2.7 Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida Rendileandjale ja kolmandatele isikutele kahju tekkimist.
2.8 Õnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus Rentnikul
tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on rentnik kohustatud seda tegema.
2.9 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki lepingul märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ettenähtud ajal. Sõidukit ei tohi hüljata. Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud viivitatud aja eest tasuma renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib.
2.10 Kahju tekkimisel Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Rentnik kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta.
2.11 Rentnik kohustub Rendileandja nõudmisel koheselt tasuma kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine. Ühegi kahju maksmine ei vabasta rentniku renditasu maksmisest nende päevade eest, millal kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.
2.12 Rentnik kohustub hindama ilmastiku- ja keskkonnatingimusi ning kasutama Sõidukit ainult pärast seda, kui on teinud kindlaks, et selle kasutamine on turvaline ega ohusta Rentniku, Sõidukit või kolmandaid isikuid.
2.13 Rentnik kohustub Sõidukit veest väljatõstetuna hoidma lukustatud hoiuruumis või tarastatud ööpäevaringse valvega territooriumil (lukustatuna lisaks aia, hoone või muu rajatise külge). Antud punkti rikkumisel ei kehti kindlustuskaitse Sõiduki varguse korral.
2.14 Rentnik kohustub Sõidukit vees hoides selle lukustama kai, statsionaarse paadisilla või muu analoogilise liikumatu ja kindla rajatise külge. Antud punkti rikkumisel ei kehti kindlustuskaitse Sõiduki varguse korral.
3. RENTNIKU VASTUTUS
3.1 Õnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra). Omavastutuse summa on märgitud rendilepingule. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendifirmale kõik tekkinud kahjud.
3.2 Rentnik vastutab täielikult kõikide Sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.
3.3 Sõiduki kahjustamisel enda või kolmandate isikute poolt kannad kahju Rentnik.
3.4 Kui Rentnik või lisajuht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju Rendileandjale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab Rentnik kahju täielikult.
3.5 Rentnik kannab kahju täielikult, mis on tekitatud, kui Sõidukit on juhitud puuduva või kehtetu juhtimisõigusega, alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all. Sõidukit on lubatud kasutada ainult täiesti kainena (0,00 promilli).
3.6 Kui Sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 20% renditud Sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui Rentnik tagastab Rendileandjale
Sõiduki dokumendid ja võtmed. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul Sõiduki dokumente ja võtmeid Rendileandjale ei tagasta, on
Rentnik vastutav Sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendileandjale tekitatud kahjud. Kui Sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendileandja ees Sõiduki täisväärtuse pluss kahe kuu renditasu ulatuses.
3.7 Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Sõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Sõiduki rendihind remondiperioodil on 50 eurot päevas.
3.8 Sõiduki dokumentide, võtmete ja purunenud haagise rehvi ja/või velje eest või puuduliku varustusega Sõiduki tagastamisel tasub Rentnik Rendileandjale kõik kadunud või purunenud esemete asendamise kulud.
3.10 Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumiste korral kõik trahvid, nõuded ja leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korrale ning Rendileandja kehtivale hinnakirjale. Trahvid ja nõuded, mille tasub Rentniku asemel Rendileandja, tasub Rentnik Rendileandjale kahekordselt.
4. RENDILEANDJA ÕIGUSED
4.1 Rendileandjal on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.
4.2 Rendileandjal on õigus jälgida sõiduki liikumist ja kasutust sõidukisse paigaldatud jälgimisseadme abil. Jälgimisseade edastab kogutud andmed kolmandast isikust teenusepakkujale, kes teeb andmed kättesaadavaks Rendileandjale.
4.3 Rendileandja määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Sõiduki asukohast.
4.4 Rendileandjal on õigus loobuda Sõiduki rentimisest, lõpetada Rendileping ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui Rentnik või teine juht äratab kahtlust, rikub
Rendilepingu tingimusi, ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid, kasutab Sõidukit pahatahtlikul eesmärgil, on Rendileandjat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või Rendileandja huvid.
5.ANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1 Lepingu allkirjastamisega lubab Rentnik oma isikuandmeid ning lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt Rendileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimekuse kontroll ning Rendileandja varade kaitse. Lepingu rikkumisel Rentniku poolt võib Rendileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusest Rendileandjale tulenev kahju likvideerida või välistada kahju tulevikus.
5.2 Rentnik nõustub tema poolt Autorent OÜ-le avaldatud järgmiste isikuandmete: nimi, isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega
Creditinfo Eesti AS-ile ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuse langetamisel Creditinfo Eesti AS-i hallatavas maksehäireregistris. Creditinfo Eesti AS-ile Rentniku andmete edastamise õigus tekib, kui Rentnikul on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.